Výjimečné funkce systému Panther

Chceme Vám představit důležité funkce našeho systému.

Grafické plánování v Ganttově diagramu

Pro sestavení či úpravu plánu využívá Panther dva monitory. Na levém monitoru jsou přehledně ve sloupcích umístěny objednávky zákazníka, nezaplánované i krátkodobě či dlouhodobě zaplánované výrobní zakázky a výrobní zakázky v kolizi (např. problém s termínem). Na pravém monitoru jsou zakázky umisťovány do Ganttova diagramu, kde na svislé ose jsou jednotlivá pracoviště a na vodorovné ose čas (detailní pohled na směny).

Plánovač sestaví krátkodobý plán jednoduchým přemísťováním v Ganttově diagramu. Aplikace mu přitom pomáhá dopočítáváním a umísťováním následných operací na příslušná pracoviště a linky a upozorňuje v případě kolizí.

V případě odvolávkového způsobu plánování výroby se levý monitor přepne do režimu pro odvolávky: na monitoru plánovač vidí přehledně vyráběné produkty, graficky vyjádřenou potřebu přeplánování dovýroby produktů na sklad (vůči změnám z odvolávek), plánovaný stav skladu, počty kusů k testování a náhrady zmetků, nový stav odvolávek. Plánovač má rychlý přehled o naplnění kapacity a může tak jednoduše korigovat vyráběné množství jednotlivých produktů tak, aby minimalizoval rizika skladového podstavu. V Ganttově diagramu může přesouvat výrobu produktů mezi jednotlivými pracovišti, v čemž mu opět pomáhá funkce dopočítávání na jednotlivá pracoviště a linky.

Grafické plánování v Ganttově diagramu

Skutečnost v reálném čase. Teď a tady. Ihned.

Ekosystém aplikací Panther dokáže plánovači, mistrům a vedoucím směn přehledně graficky zobrazovat průběh výroby v porovnání s plánem. Tito vedoucí pracovníci vidí na první pohled na svém monitoru kritická místa, poruchy strojů, nebezpečí nedodržení času expedice, velikost zpoždění. Navíc dostávají oznámení i do svých mobilních telefonů o kritických situacích. Mohou tak rychle reagovat na tyto skutečnosti a zjednat nápravu. Plánovač díky tomu může měnit plán výroby na následující hodiny a odesílat změny pracovních příkazů do tabletů.

Skutečnost v reálném čase

Průběžné zvyšování OEE projektovým způsobem

Pojměte proces zvyšování OEE a dalších ukazatelů produktivity jako jednotlivé na sebe navazující projekty. Stanovte vedoucí a členy projektu, cíle a kroky, jak chcete cílů dosáhnout. Ekosystém Panther Vám pomůže s vyhodnocováním během těchto kroků. Využijte A/B testování a podle výsledků se buď vraťte nebo použijte změnu procesu i pro ostatní pracoviště. Projekty veďte přímo v systému Panther.

Snižování zmetkovitosti

Řiďte proces snižování zmetků jako sadu na sebe navazujících projektů. Určete, jak se budou identifikovat příčiny zmetků v jednotlivých operacích. Vytipujte si možné příčiny produkce zmetků a vyhodnocujte je statisticky s využitím rozsáhlých analýz pro porovnávání vlivu různých skutečností, jako např. času výroby a obsazení linky, použití konkrétních nástrojů, šarží materiálu, rychlosti linky apod. Panther Vám pomůže s vyhodnocováním a vedením těchto projektů.

Živý přehled na jednom místě pro vedoucí.

Mistři a vedoucí směn mají k dispozici grafický přehled plnění výroby v reálném čase a to v porovnání s plánem. Odchylky vidí přímo v Ganttově diagramu, který mají pro náhled a mohou např. v případě problémů s materiálem změnit pořadí výrobních zakázek. Tyto údaje mají na svém počítači, ale mohou je zobrazovat také na tabletu nebo mobilním telefonu.

Živý přehled na jednom místě pro vedoucí

Vizualizace dat a přirozená motivace.

Aplikace pro vizualizaci údajů na LED panely dokáže zobrazovat průběžné plnění výroby, OEE a další ukazatele produktivity, údaje o kvalitě a zmetcích, odhad času do konce výrobní zakázky, historii směny, informace o kontrole, výměně nástrojů, dodávkách materiálu, kritických místech, údržbě, pracovnících, normách a další. Vše jen k příslušnému pracovišti nebo souhrnně, podle toho, kde je LED panel umístěn.

Zobrazením informací získáte vyšší motivaci pracovníků díky jejich soutěživosti a snaze si více vydělat či naopak zviditelnění nižšího výkonu.

Vizualizace dat a přirozená motivace

Pokročilé a přesto jednoduché analýzy.

Aplikace pro analýzy umožňuje pohled na data tak, abyste byli schopni vyhodnocovat a porovnávat údaje podle období (hodin, směn, dnů, týdnů, dekád, měsíců, čtvrtletí, pololetí, let), procesů, pracovišť a strojů, linek, hal či celých závodů. Vyhodnocujete např. OEE a další ukazatele produktivity, zmetkovitost, kvalitu, typ vad, výkonnost pracovníků či směn, hlášení problémů, odstávky, prostoje a výrobní čas, údržbu, opravy, výměny nástrojů, trial výrobky a další. Můžete si vytvářet a ukládat vlastní pohledy. Větší přehlednost je dána možností využití různých typů grafů. Pohledy lze také exportovat, např. do excelu.

Pokročilé a přesto jednoduché analýzy

Normy. Změřené a k dispozici.

Ekosystém umožňuje průběžně zpřesňovat normy podle skutečnosti. Můžete si nechat vygenerovat návrhy na zpřesnění norem s detailními údaji podle požadovaného období historie výroby a tyto návrhy potom na jedno tlačítko uložit jako novou normu. Data pro takové návrhy ekosystém čerpá ze zaznamenané historie výroby.

Normy

Jazyková mutace. Odstranění jazykové bariéry.

Každá naše aplikace obsahuje jazykové mutace. Například v aplikaci pro řízení výroby (standardně na tabletu) můžete operátorovi zobrazit příkazy a ovládání aplikace v jeho rodném jazyce. Můžete si zavést překlady ovládacích prvků i v jazycích, které jsou málo používané. V nastavení operátora mu přiřadíte rodný jazyk a tímto jazykem s ním aplikace komunikuje.

Jazyková mutace

Jedna aplikace. Mnoho možností.

Tablet

Zajistíme Vám kompletní návrh na digitalizaci.

Máme spojence z oborů automatizace a robotizace, se kterými umíme spolupracovat a tím nabídnout kompletní řešení.

Dohodnout seznamovací schůzku